هر کس
یک رویا

این یک داستان از یک دختر رویایی به دنبال است. این صحنه در نمایشگاه حرفه ای FYL ساخته شده است. کل صحنه با استفاده از 150 مجموعه از پویا نورپردازی برای دیدار با تمام نیازهای روشنایی از کل داستان، کاملا تفسیر روند رویای طلبی دختر رویایی-به دنبال.

سرویس